اعلان خریداری لپتاپ

  • home
  • اعلان خریداری لپتاپ

اعلان خریداری لپتاپ

تاریخ 20-دسامبر-2021

موسسه مواظبت خانواده های افغان به هشت پایه لپتاپ نیاز دارد اشخاص و شرکت های واجد شرایت که خواهان قرارداد را داشته باشند درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان الا مدت  هفت روز به موسسه مواظبت خانواده های افغان تسلیم نموده شرطنامه را در یافت نمایند

بااحترام

مدیریت لوژستیک

موسسه مواظبت خانواده های افغان

تر مرکزی:

خانه # ۲۱۹۴
سرک ۷ قلعه فتح الله،
ناحیه دهم
کابل – افغانستان
شماره تماس: 0729880519
Email: caf.logistic@gmail.com

با احترام
مدیریت لوژستیک