اعلان خریداری گوشت

  • home
  • اعلان خریداری گوشت

اعلان خریداری گوشت


تاریخ: ۱۷ اکتوبر ۲۰۲۰

مؤسسه مواظبت خانواده های  افغان یک مقدار گوشت مورد نیاز شفاخانه افغان جاپان را قرارداد مینماید.

اشخاص واجد شرایط که خواهش قرار داد آنرا داشته باشند، درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان  الی مدت سه یوم  به شفاخانه افغان جاپان سپرده شرط نامه را دریافت نمایند.

با احترام

مدیریت لوژستیک شفاخانه افغان جاپان

دفتر مرکزی:

خانه # ۲۱۹۴
سرک ۷ قلعه فتح الله،
ناحیه دهم
کابل – افغانستان
شماره تماس: 0729880519
Email: caf.logistic@gmail.com

با احترام
مدیریت لوژستیک